KOTOUTUMISKOULUTUKSEN SUOMEN KIELEN LOPPUTESTI

Testipiste-projektissa kehitettiin aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suomen kielen lopputesti, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, missä määrin opiskelija on saavuttanut opetussuunnitelmassa suomen kielen taidolle asetetut tavoitteet. Testin kaikki osakokeet mittaavat tasoa A2.2-B1.1, ja jonkin verran tehtäviä on suunnattu taitotasolle A2.1. Lopputesti ei ole yleisten kielitutkintojen kaltainen virallinen testi, mutta tehtävät on linkitetty Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoihin ja niitä on pilotoitu kotoutumiskoulutuksen loppuvaiheen opiskelijoilla (yhteensä noin 5000 suoritusta). Pilotointisuoritukset on analysoitu Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa, joka on tarjonnut asiantuntija-apua myös testin suunnitteluvaiheessa.

Lopputesti sisältää neljä testiversiota taitotasoille A2.1-B1.1. Lisäksi kuullun ja luetun ymmärtämisestä on kehitetty helpommat testiversiot tasoille A1.3-A2.2. Vuoden 2016 lopulla valmistuu vielä lopputesti tasoille B1-B2 OPH:n tuella. Lopputesti perustuu kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman tavoin toiminnalliseen kielitaitokäsitykseen. Kotoutumiseen ja työllistymiseen tähtäävän suomenopetuksen keskeisin tavoite on, että suomenoppijat suostuvat alusta asti viestimään vähäiselläkin kielitaidollaan ja tottuvat toimimaan myös tilanteissa, joissa kielitaito ei täysin riitä. Niinpä myös lopputesti pyrkii ennustamaan sitä, missä määrin opiskelija pystyy selviytymään erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. 

Lopputesti kattaa neljä kielitaidon osa-aluetta: kuullun ymmärtämisen, puhumisen, luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen. Näistä puhumisen koe on laajin, sillä se koostuu parikeskustelusta ja studiokokeesta. Erillistä sanaston tai rakenteiden koetta ei ole, sillä nämä kielen osa-alueet tulevat arvioiduiksi muissa osakokeissa.

Lopputestin tehtävät on laadittu niistä viestintätilanteista käsin, joita opiskelija hyvin todennäköisesti arjessaan kohtaa. Sisällöllisesti testi noudattaa opetussuunnitelman aihepiirejä, ajankohtaisimmat aiheet pois lukien. Arvioinnin kriteerit ovat viestinnälliset: tuottamistaitojen arviointikriteereissä painottuvat ymmärrettävyys ja viestivyys, ja ymmärtämistaitojen tehtävät perustuvat oletukseen opiskelijasta, joka on tottunut toimimaan monenlaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien kanssa monenlaisissa viestintätilanteissa ja joka sietää myös ymmärtämisen osittaisuutta. Testi on sama kaikille kotoutumiskoulutuksen osallistujille, ja testin laadinnassa on pyritty tehtävätyyppien tuttuuteen ja tehtävien selkeyteen. Opiskelutaidoiltaan erityisen heikoissa ryhmissä voi kuitenkin käyttää erityisjärjestelyjä.

Lopputestin käyttäjän tueksi on julkaistu käyttöopas, jossa annetaan ohjeita testin järjestämiseen sekä kuvataan tarkemmin osakokeiden sisältöä ja kielitaidon eri osa-alueiden arviointia. Oppaassa on esimerkkejä eri tehtävätyypeistä sekä erillistä materiaalia opiskelijoiden perehdyttämiseen; paras tapa valmistautua testiin on kuitenkin funktionaalinen kielenopetus. Arvioijan tueksi on laadittu puhumisen ja kirjoittamisen arviointilomakkeita ja koottu joukko eritasoisia ja erityyppisiä näytesuorituksia, joihin omaa arviointiaan voi peilata. 

Lopputesti ja käyttäjän opas ovat tilattavissa oppilaitoksiin Testipisteestä. Projektin aikana kehitetyt neljä testiversiota ja opas ovat maksuttomia oppilaitoksille, mutta niiden saamisen edellytyksenä on yksipäiväiseen, maksulliseen käyttäjäkoulutukseen osallistuminen. Lopputestin käyttäjäkoulutuksia järjestetään kysynnän mukaan sekä avoimina koulutuksina että oppilaitoskohtaisesti.